Coronavirus update Het coronavirus treft ons allemaal en er komt veel op ons af. Heb je behoefte om meer grip te hebben op je huidige situatie? Al onze trainingen kunnen doorgaan. Wij staan altijd voor je klaar om – op gepaste afstand – ondersteuning te bieden. Voor praktische vragen over de huidige situatie kun je contact opnemen via ons contactformulier.

Privacy policy

Privacy policy

Vytality hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vytality houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vytality zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van coachees worden door Vytality verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–    Administratieve doeleinden;

–    Communicatie over het coachings/begeleidingstraject;

–    Rapporteren van voortgang aan opdrachtgever (altijd na akkoord van coachee)

–    Het veiligstellen van data d.m.v. back-ups op externe servers

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–    De overeengekomen opdracht en bevestiging voor gebruik van gegevens door coachee;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vytality de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–    Voornaam en achternaam;

–    Adresgegevens;

–    Geslacht en Geboortedatum

–    Telefoonnummer en e-mailadres;

–    Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);

–    Naam werkgever indien u via uw werkgever bent aangemeld

–    Naam bedrijfsarts indien van toepassing

–    Naam verzekeraar indien traject via een verzekering loopt

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw traject. Na afronding van uw traject zullen wij uw gegevens anonimiseren, danwel volledig verwijderen uit ons systeem.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Vytality verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

–    gegevens over gezondheid

–    gegevens over werksituatie, privé situatie

–    gegevens over klachten

–    gegevens over doel van de begeleiding

Vytality gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Vytality verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden direct na de beëindiging van uw begeleiding door ons verwijderd of compleet geanonimiseerd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Deze partijen zijn:

–    De bedrijfsarts indien van toepassing

–    De werkgever indien van toepassing

–    De behandelend specialist gedurende het traject

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vytality bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Vytality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoofdkantoor

De computers op het hoofdkantoor zijn beveiligd met vingerafdruk technologie en zonder code, danwel vingerafdruk niet toegankelijk.

Regionaal

De specialisten hebben alleen toegang tot de dossiers van de coachees die ze zelf begeleiden. Zodoende is toegang beperkt. Alle specialisten hebben password-protected toegang tot de informatie.

Website

De website Vytality maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. De website wordt enkel gebruikt ten behoeve van (online) aanmeldingen en verwerkt verder geen persoonsgegevens.

Cookies POLICY – Cookieverklaring voor www.vytality.nl

Op www.vytality.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en daarin opgenomen Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen:

Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytics cookies: via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Advertising cookies: om advertenties te serveren, worden ook cookies geplaatst. Adverteerders kúnnen de cookies die zij plaatsen gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over je op te bouwen middels de tool Google Analytics, Google Adwords & Google Optimise, waarover hieronder meer.

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies”op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jou bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Google Analytics, Google Adwords & Google Optimise

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”, “Google Adwords” en “Google Optimise”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Toestemming

Door gebruik te maken van de website www.vytality.nl geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en contact voor gegevensbescherming

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Bij Vytality  zorgen wij centraal voor de gegevensbescherming en zijn bereikbaar via info@vytality.nl of via ons telefoonnummer 06-28 49 56 72.

Wijzigingen

Vytality behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

 

Call Now Button
Open chat
1
Hallo 🙂Hoe kan ik jou helpen?